W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” nasze Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA realizuje zadanie grantowe pt. „Budowa witaczy w Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki” polegające na  zaprojektowaniu i zamontowaniu 13 sztuk witaczy dla 5 Wiosek Tematycznych Krainy Rawki i 2 Zagród Tematycznych Krainy Rawki, w 8 miejscowościach, w 4 gminach powiatu rawskiego.

Projekt jest  odpowiedzią na problem braku odpowiedniej infrastruktury turystycznej.  Pomimo wypracowania ciekawej oferty turystycznej adresowanej do różnych grup odbiorców tj. dzieci, grup szkolnych, seniorów i opracowania logotypów wiosek i zagród tematycznych dotychczas poza zwykłym znakiem drogowym, osobom wjeżdżającym do wiosek, nic nie mówi, że są̨ w Wiosce Tematycznej. Nie ma żadnej tablicy informującej o turystycznym charakterze wiosek. Powstała w wyniku realizacji operacji infrastruktura turystyczna będzie pełniła funkcję promocyjno-informacyjną.

Uwspólniona identyfikacja Wiosek i Zagród Tematycznych Krainy Rawki przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej na obszarze LGD i poprawi jej dostępności dla turystów.

Zadanie grantowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałnia "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tablica_Plakat 3-2020-G 2021-06-09 SOWA